Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder,

Opdrachtnemer: De partij die de opdracht uitvoert.
Pol Klusbedrijf
Scheerderstraat 13
5046 RR Tilburg
Kvk: 69661448

Opdrachtgever: De wederpartij (bedrijf of particulier) die de opdracht geeft.

Opdracht: Het totaal van de tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door opdrachtnemer geleverde diensten en materialen

Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 31 december, 1 januari, 1e en 2e kerstdag en de dag waarop de verjaardag van de Koning officieel wordt gevierd.

Dagen: alle kalenderdagen.

Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zicht tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor opdrachtgever te verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing


Artikel 1 — Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 ‐ Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 ‐ De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Artikel 2 — Offerte

2.1 ‐ Alle door opdrachtnemer gemaakte offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk (digitaal) binnen 14 dagen wordt bevestigd.

2.2 ‐ 2.2 Een vrijblijvend aanbod kan ook na aanvaarding worden herroepen mits dit binnen 6 werkdagen na aanvaarding geschiedt. Dit geldt voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

2.3 ‐ In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven. Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld afvoer-, verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld.

2.4 ‐ Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.5 ‐ Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte voert de opdrachtnemer geen bouwvuil, sloopafval, restanten, e.d. af. Indien opdrachtnemer hier wel zorg voor draagt, brengt zij voor het afvoeren kosten in rekening, bestaande uit de kosten die betaald moeten worden aan het vuilverwerkingsbedrijf en het uurtarief voor de gewerkte uren (inladen, wegbrengen en lossen). Voorrijkosten kunnen in rekening worden gebracht indien de opdrachtnemer alleen voor deze werkzaamheden naar het werkadres moet toekomen.

2.6 ‐ Opdrachtnemer neemt geen aansprakelijkheid op ten aanzien van geplaatste afvalcontainers of puinzakken dan wel inhoud van de container. Schade veroorzaakt door vandalisme t.g.v. afvalmaterialen uit containers worden niet door de opdrachtnemer vergoed.

2.7 ‐ De offerte is 14 dagen geldig.


Artikel 3 — Voorrijkosten en parkeergelden

3.1 ‐ Opdrachtnemer rekent geen voorrijkosten binnen een straal van 15 km vanaf Tilburg, daarna geldt een tarief van €0,33 excl. btw per kilometer

3.2 ‐ Uitzondering geldt voor het in artikel 2.5 genoemde. In dit geval kunnen de voorrijkosten vanaf de eerste kilometer van toepassing zijn

3.3 ‐ Eventuele van toepassing zijnde parkeergelden worden door de opdrachtnemer doorberekend aan de opdrachtgever.


Artikel 4 — Opdracht

4.1 ‐ Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:

 • een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen
 • aanduiding van de duur van het werk;
 • de (richt-)prijs van het werk;
 • de betalingswijze;

4.2 ‐ Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

4.3 ‐ Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn

4.4 ‐ Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.5 ‐ Op verzoek van de opdrachtgever kan de te behandelen ruimte(s) worden uit- en ingeruimd door de opdrachtnemer. Hiervoor geldt een meerprijs en gebeurt volledig op risico van de opdrachtgever.


Artikel 5 — Uitvoering van de opdracht

5.1 ‐ Alle werkzaamheden die door opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen. Het werk wordt goed en deugdelijk opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

5.2 ‐ Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, gebruik te maken van de diensten van een collega-klusbedrijf wanneer (een deel van) het werk een bijzondere specialiteit vereist of wanneer (een deel van) het werk met meerdere krachten moet worden uitgevoerd. De declaratie van het collega-klusbedrijf zal worden door gefactureerd naar de opdrachtgever.

5.3 ‐ Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

5.4 ‐ Materialen te gebruiken of gebruikt in het bouwproces van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer verwerpt alle aansprakelijkheid inzake kwaliteit, aantallen, afmeting en juistheid van materialen en producten aangeleverd door de opdrachtgever.

5.5 ‐ Geringe afwijkingen (in elk geval tot 15%) in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte, afmeting enz., geven geen reden tot afkeuring. Uitgangspunt bij de beoordeling van de kwaliteit van zaken is de gangbare handelskwaliteit.


Artikel 6 — Wijziging van de opdracht

6.1 ‐ Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de opdrachtnemer ervoor zorgt, dat dit schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

6.2 ‐ Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 ‐ Alle bijkomende, niet geoffreerde, werkzaamheden, die tijdens de uitvoering wederzijds worden overeengekomen, zullen achteraf berekend en gefactureerd worden.

6.4 ‐ Meerwerk wordt verricht tegen het standaard uurtarief exclusief 21% btw, materiaalkosten en bijkomende kosten (waaronder reis- en verblijfkosten, administratiekosten).

6.5 ‐ Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 7 — Geheimhouding

7.1 ‐ Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 8 — Intellectueel eigendom

8.1 ‐ Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2 ‐ Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

8.3 ‐ Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 9 — Verplichtingen opdrachtnemer

9.1 ‐ Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

9.2 ‐ Opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover de opdrachtnemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
 • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan opdrachtnemer openbaren en opdrachtnemer ter zake deskundig moet worden geacht.


Artikel 10 — Verplichtingen opdrachtgever

10.1 ‐ De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen én voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens

10.2 ‐ De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

10.3 ‐ Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

10.4 ‐ De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
 • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van opdrachtnemer op grond van artikel 9.2.


Artikel 11 — Complicaties

11.1 ‐ Wanneer zich complicaties voordoen, doet opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

11.2 ‐ Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal opdrachtnemer het werk onderbreken.

11.3 ‐ Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal opdrachtnemer ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.

11.4 ‐ Eventuele extra kosten, die opdrachtnemer moet maken in verband met een complicatie, die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

11.5 ‐ Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.


Artikel 12 — Overmacht

12.1 ‐ Er geldt uitsluitend een nakomingsverplichting wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 van het Burgerlijke Wetboek. Als overmacht worden in ieder geval aangemerkt onwerkbare weersomstandigheden, niet beschikbare materialen en omstandigheden, die zich buiten het bereik van opdrachtgever of opdrachtnemer bevinden.


Artikel 13 — Oplevering

13.1 ‐ Na voltooiing van het werk nodigt opdrachtnemer de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

13.2 ‐ Indien er gebreken worden geconstateerd, die door opdrachtnemer dienen te worden hersteld, zal opdrachtnemer deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden, die buiten de risicosfeer van opdrachtnemer vallen.


Artikel 14 — Honorarium

14.1 ‐ Indien na de totstandkoming van de overeenkomst docht voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende facturen zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

14.2 ‐ Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief reiskosten en onkosten van opdrachtnemer en exclusief declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden.

14.3 ‐ Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

14.4 ‐ Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 14.1, 14.5 en 14.8 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

14.5 ‐ Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

14.6 ‐ Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

14.7 ‐ Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

14.8 ‐ Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 14 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht zoals bepaald in artikel 15.6 van deze voorwaarden.


Artikel 15 — Betaling, contractuele rente, incassokosten en forumkeuze

15.1 ‐ Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer ten name van Pol Klusbedrijf te Tilburg.

15.2 ‐ Door het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Opdrachtnemer is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

15.3 ‐ Indien de opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtnemer is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

15.4 ‐ De rechter te Tilburg bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer kennis te nemen. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

15.5 ‐ Bij opdrachten, die langer dan 14 dagen duren, zal wekelijks een factuur naar opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren en de in die week aangekochte materialen. Deze factuur zal door opdrachtgever in de week van ontvangst worden betaald.

15.6 ‐ Wanneer voor aanvang van het werk materiaal moet worden ingekocht voor een bedrag van €500,- of meer zal opdrachtgever dit aankoopbedrag na ontvangst van een voorschotfactuur direct betalen. Pas na ontvangst hiervan zal de aanvangsdatum definitief bevestigd worden.

15.7 ‐ Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De termijnbetaling dient zo spoedig mogelijk na de factuurdatum plaats te vinden.

15.8 ‐ Indien betaling in termijnen is overeengekomen en het opdrachtnemer zijn verplichtingen inzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

15.9 ‐ ndien opdrachtgever de betalingsverplichting van de wekelijkse factuur niet nakomt heeft de opdrachtnemer het recht om het werk op te schorten.


Artikel 16 — Eindafrekening

16.1 ‐ Opdrachtnemer zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel direct na de oplevering, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na oplevering, digitaal (mail) of via post doen toekomen.

16.2 ‐ De eindafrekening bevat een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).

16.3 ‐ De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen en van het resterende saldo.


Artikel 17 — Opschorting betaling

17.1 ‐ Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

17.2 ‐ Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.


Artikel 18 — Eigendomsvoorbehoud

18.1 ‐ Alle door opdrachtnemer te leveren en geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties ter zake door opdrachtnemer verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever wegens tekortschieten door opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenissen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.

18.2 ‐ Niet verwerkte materialen van opdrachtnemer blijven in eigendom van opdrachtnemer.


Artikel 19 — Retentierecht

19.1 ‐ Opdrachtnemer is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van de opdrachtgever die het onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die de opdrachtnemer heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van de opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor deze kosten naar het oordeel van opdrachtnemer genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor opdrachtnemer verbonden kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 20 — Garantie

20.1 ‐ Opdrachtnemer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij het aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het werk.

20.2 ‐ De gebreken als bedoeld in artikel 20.1 zijn gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan opdrachtnemer zijn meegedeeld.

20.3 ‐ Op materialen geleverd door de opdrachtnemer zit een standaardgarantie van 1 jaar vanaf de montagedatum. Uitgesloten van garantie zijn de zogenoemde verbruiksartikelen; hieronder vallen bijvoorbeeld lampen, zekeringen, batterijen en dergelijke.

20.4 ‐ Op materialen die niet geleverd zijn door de opdrachtnemer maar wel gemonteerd door de opdrachtnemer zit alleen montagegarantie. Mocht er wat met de materialen aan de hand zijn, waardoor deze opnieuw gemonteerd en/of gedemonteerd moeten worden dan wordt dit doorberekend aan de opdrachtgever. Mocht het materiaal defect zijn geraakt door verkeerde montage door de opdrachtnemer, dan valt het wel onder de garantie van de montage.


Artikel 21 — Aansprakelijkheid

21.1 ‐ Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 1.000,-.

21.2 ‐ Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

21.3 ‐ Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de opdrachtgever, en/of schade wegens door opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

21.4 ‐ Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

21.5 ‐ De in lid 21.1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

21.6 ‐ Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.


Artikel 22 — Contractoverneming

22.1 ‐ Het is opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

22.2 ‐ In geval van contractoverneming vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door opdrachtgever uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.


Artikel 23 — Internetgebruik

23.1 ‐ Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend


Artikel 24 — Nawerking

24.1 ‐ De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden


Artikel 25 — Toepasselijk recht en forumkeuze

25.1 ‐ Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

25.2 ‐ Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.